Ентер Доо - Референтна Листа

 

Some description

АД Тиквеш Кавадарци

ERP деловен софтвер (сметководство, финансии, дистрибуција, логистика, комерција, откуп, производство) и HR софтвер (кадровска евиденција, генерирање кадровска документација)

- период на имплементација - 2008 година

- број на локации на имплементација- две локации

- број на вработени - 450 вработени
Some description

АД ИМБ - Битолска млекара

ERP деловен софтвер комлетно прилагоден на менаџерските потреби и меѓународните стандарди (сметководство, финансии, дистрибуција, логистика, комерција, откуп, производство).

- период на имплементација - 2008 година

- број на локации на имплементација - четири локации

- број на вработени - 350 вработени

Some description

Царина на Република Македонија

ERP софтвер (сметководство, финансии, материјално работење, основни средства, специјални продажби) и HR софтвер (кадровска евиденција, генерирање кадровска документација, обуки).

- период на имплементација - 2008/2009 година.

- број на локации на имплементација - десетина локации

- број на вработени - 1400 вработени

Some description

ЈЗО Специјална болница за ортопедија Св. Еразмо - Охрид

Најголем здравствен информационен систем во Македонија; комплетна и автоматизирана покриеност на здравствените, материјалните и финансиските активности на болницата,

- изведен во 1997, надграден во 2006 год.

- инсталиран на околу 60 работни станици

- преку 170 корисници
Some description

АД Тиквеш Кавадарци

ERP деловен софтвер (сметководство, финансии, дистрибуција, логистика, комерција, откуп, производство) и HR софтвер (кадровска евиденција, генерирање кадровска документација)

- период на имплементација - 2008 година

- број на локации на имплементација- две локации

- број на вработени - 450 вработени
Some description

АД ИМБ - Битолска млекара

ERP деловен софтвер комлетно прилагоден на менаџерските потреби и меѓународните стандарди (сметководство, финансии, дистрибуција, логистика, комерција, откуп, производство).

- период на имплементација - 2008 година

- број на локации на имплементација - четири локации

- број на вработени - 350 вработени

Some description

Царина на Република Македонија

ERP софтвер (сметководство, финансии, материјално работење, основни средства, специјални продажби) И HR софтвер (кадровска евиденција, генерирање кадровска документација, обуки).

- период на имплементација - 2008/2009 година.

- број на локации на имплементација - десетина локации

- број на вработени - 1400 вработени

Some description

Царина на Република Македонија

ERP софтвер (сметководство, финансии, материјално работење, основни средства, специјални продажби) И HR софтвер (кадровска евиденција, генерирање кадровска документација, обуки).

- период на имплементација - 2008/2009 година.

- број на локации на имплементација - десетина локации

- број на вработени - 1400 вработени