Fitr

Фондот за иновации и технолошки развој, преку инструментот Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста, одобри финансиска поддршка на проектот Luca Framework - алатка за висока продуктивност и брз развој на веб базирани деловни решенија, во износ од 5.589.864,00 денари.

Проектот предвидува изработка на алатка за висока продуктивност и брз развој на веб базирани деловни решенија - Luca Framework. Ова вкучува развој на комплексни бизнис решенија и алатка која ќе ја револуционеризира развојната продуктивнист и потенцијалот да се генерираат зголемен природен раст и прираст за различни индустрии и различен профил и величина на производи.

Some description