Основни податоци:
 • Име на компанијата: Ентер доо
 • Адреса: Јане Сандански 26, Охрид, Загребска 28, Скопје
 • Тел:  +389 46 231 270;  +389 23 216 581;
 • Факс: +389 46 231 131       
 • Е-пошта:  info@enter.com.mk
 • Веб страна: www.enter.com.mk;
 • Даночен број: 4020994104778
 • ДДВ број: MK4020994104778
 • Просечен број на постојано вработени за 2020: 26
 • Основана (година): 1994 
 • Сопственост: приватна
Мисија:
 • Преку развој на врвен софтвер, ефективна обука и брза и навремена имплементација, до најдобрите бизнис решенија за сите компании и институции во регионот на Западен Балкан.
Визија:
 • Да се постигне повеќе од 50% од вкупните приходи да доаѓаат од извозни операции
 • Да се брендира Luca ERP како водечко регионално ERP решение
Историја:
 • Деловни активности: од 1994
 • Сметководство, финансиски менаџмент и ERP софтверактивности: од 1995
 • Медицински информациони системи: од 1998
 • Систем за човечки ресурси (HR) : од 2006
 • Документ и workfwol менаџмент систем: од 2017
 • Центар за обука: од 1995
 • Хардверска и системска интеграција: од 1996
 • Софтвер за наплата (билинг): од 2001
 • Извоз на софтвер: од 2000

Деловни простории:

 • сопствени во Охрид, Јане Сандански 26 – администрација и ERP развој на софтвер - вкупно 156m2
 • изнајмени во СкопјеЗагребска 28 -  претставништво и оддел за имплементација - вкупно 172m2

Факти за Ентер:

 • Клучниот менаџмент тим со преку 20 години работен стаж во компанијата
 • Повеќе од 80% од вкупниот приход е од сопствени производи и услуги
 • Органски развој и стабилен раст во минатиот периодпо сите финансиски основи и оперативни параметри  
 • Прва македонска IT компанијакоја почнала со развој на ERP софтвер базиран на Windows за клиент-сервер технологија (во 1995)
 • ERP софтверот Luca BS едно од водечките регионални деловни решенијаприлагодено за македонскиот, српскиот, косовскиот, црногорскиоти албанскиот пазар.
 • Софтверскиот тим на Ентер го има развиено првиот здравствено-медицински информационен систем во Македонија во Специјаната болница за ортопедска хирургија и трауматологија во Охрид
 • Ентер е првата македонска компанија извозник на софтвер преку интернет (година 2000 - Cyber monitor (www.cybermonitor.net) – професионален систем за наплата, мониторинг и менаџмент на интернет кафеа, библиотеки, училишта, хотелии други организации каде што компјутерите се во јавна употреба)
 • Врвна интерна алатка Luca Framework - за рапиден развој на веб базирани деловни решенија - проект поддржан од ФИТР
 • Имплементирани ISO 9001, ISO 20000 и ISO 27001 стандарди