Главни активности:
 • Развој и имплементација на:
  • ERP софтвер
  • DMS и workflow системи
  • Софтвер за човечки ресурси
  • Билинг системи
  • Медицински информациони системи
  • Решенија за e-трговија
  • CRM & SFA системи
  • CMS апликации
  • Софтвер за работно време
 • Интегриран информационен систем за општини
 • Системска интеграција
 • IT консултации, обукаи услуги за поддршка
Полиња на специјализација:
 • Деловни решенија за компании/институциибазирани на Microsoft.Net платформа
 • Веб базирани решенија (Веб базирани апликации, e-бизнис, e-трговија)
 • Експертиза за управување со бизнис процесите
 • Сопствена алатка за брз развој на софтвер и висока продуктивност
 • Високо образувани,добро обучени и интердисциплинарни програмери

 

 

 

Линии на производи

Група на производи

Добавувач

Име на производот

или име на фамилијата на производот

Целна група

Опис

Апликативен софтвер

Ентер

Luca business solutions

Сите компании & Институции

ERP, DMS & workflow, HR, CRM & SFA, CMS

Апликативен софтвер

Ентер

Luca Billing

Јавни претпријатија (за снабдување и управување со вода ; шумарство; општини)

Комплетен систем за наплата; интеграција со ERP

Апликативен софтвер

Ентер

Luca Medica

Болници;

Здравствен информационен систем, интеграција соERP

Апликативен софтвер

Ентер

Luca Municipality

Средна големина/Големи општини;

Интегриран информационен систем за општини (ЧР, работен теки DMS, даночен менаџмент, веб базиран портал итн.)

Апликативен софтвер

Ентер

Luca e-commerce

Големопродажба, Малопродажни компании

Решение за E- трговија, интеграција со ERP

Апликативен софтвер

Ентер

Luca T&A

Мали/Средни компании,

Институции

Софтвер за работно време, интеграција со ERP

 

Luca ERP преглед

 • LUCA е накомплетниот македонски ERP софтвер. Тој е основна менаџмент алатка за поддршка на одлуки, планирање, оптимизација и контрола.
 • LUCA е комплексен систем на апликациисо повеќе од 90 модули, дизајнирани со користење на Microsoft технологија и имплементирани во повеќе од 350 компании и институции со различна големина и профил. Обезбедува високо ниво на прилагодувањеи исто е и одлична платформа за интегрирани деловни информациони системи.
 • LUCA се нуди со стартер клуч" систем на имплементација: проект, прототип, инсталација, обука, миграција, стартување, одржување, поддршкаи дополнителен развој.Целни пазари за ова решение се средните компании, големи претпријатија, владини институции, како и локални подружници, компании и канцеларии на меѓународни бизниси.
 • LUCA ERP ги покрива сите деловни активности и е вертикализиран и имплементиран како посебно индустриско решение во јавниот сектор, индустријата за храна и пијалоци, фармацевтската индустрија, индустриското производство, земјоделие, услуги, услужни центри, малопродажбаl, големопродажни дистрибуции, финансиски услуги и здравство.
 • За да ги задоволи специјалните барања во големите јавни институциии големите претпријатија, LUCA ERP може да биде прилагоден како решение по мерка. Искусниот и добро обучен тим, прилагодливата развојна софтверска рамка, алатките специјализирани за брз софтверски развој и најдобрите системски аналитичарисе гаранција за успешна имплементација на проектот.