Основни факти


Luca PacioliЛУКА ПАЧИОЛИ (Luca Pacioli) - легендарен ренесансен математичар, наречен „татко на книговодството“ поради создавањето на системот на double entry или „двоен внес - ставка / контраставка“ на деловните настани, што е основа на модерното сметководство. Името Luca, овој софтвер го носи во негова чест. Деловниот софтвер Luca (се чита Лука) е единствениот вистински македонски ERP (Enterprice Resource Planning) софтвер наследник на Visual Accounting, првиот македонски сметководствен софтвер за Windows софтвер со кој целосно се покриваат сметководствените, финансиските, производствените и оперативните активности на претпријатијата и институциите. Комплексен систем од пакети на апликации со преку 90 софтверски модули изработен со најмодерни технолошки алатки (Microsoft) инсталиран во преку 300 компании и институции од различна големина и профил висок степен на приспособување и дотерување (customisation) одлична платформа на која се создадени стотици решенија (solutions) во форма на интегрирани информациони системи, по систем “клуч на рака“: проектирање, моделирање, инсталација, обука, миграција, активирање, одржување и развој.

10 КЛУЧНИ ПРИДОБИВКИ ОД LUCA


Luca не произведува тривијални извештаи, туку употребливи информации кои го унапредуваат работењето. Luca не само што тековно Ве информира за сите дневни активности, туку и во секое време и од било каде Ви ја „дава на дланка“ целокупната состојба во компанијата, Ве информира за најповолните набавни цени и најдобрите добавувачи од една страна и за најдобрите купувачи и најпрофитабилните продажби од друга страна, Ви ги оптимизира производните процеси, Ви помага во дефинирањето на плановите, нормативите и калкулациите, Ве алармира за роковите и Ви укажува на грешките и пропустите во материјално - финансиското работење.
Навременоста на информацијата е клучен фактор во бизнисот. Со Luca сите оперативни податоци ќе ги добивате во реално време - во моментот на настанување. Luca исто така „Ве форсира“ да ја подобрите организацијата и да ја зголемите експедитивноста и ажурноста, со што ќе постигнете целата обработка на документите низ службите да се одвива „ден за ден“ и веднаш да ви биде на располагање за бизнис анализа.
Luca Ви става на располагање многу поголема маса на информации потребни за правилно водење на бизнисот, од било кој деловен софтвер на овие простори. Нема повеќе понудите, договорите и нарачките да ги барате на хартија или во word или excel, податоците за производството да ги внесувате во една програма, а книговодството во друга, додека информациите за работата на претставништвата и филијалите да ги примате на факс или по по пошта и повторно да ги превнесувате. Со Luca - сé е на едно место, зашто Luca е најкомплетното ERP решение.
Luca директно ја подобрува Вашата финансиска кондиција. Овозможувајќи Ви промптно следење на побарувањата и обврските и автоматизирано генерирање на опомени, каматни листи и тужби, Luca драстично го подобрува готовинскиот тек и придонесува да ја зголемите и забрзате наплатата и со тоа рапидно да ја засилите Вашата финансиска моќ. Од друга страна поефикасното плаќање на Вашите обврски и постигнување поевтини цени, но и други комерцијални поволности при набавката, генерира нови слободни финансиски средства и зголемен инвестиционен потенцијал, кој повторно со помош на финансиските алатки на Luca оптимално се алоцира на најпрофитабилните проекти.
Жалната вистина, дека дури и денес најголемиот број на компании не се во состојба да спроведат повеќе од еден попис годишно, кој згора на се е или погрешен или „наштиман“, Luca ја претвора во далечно минато. Организацијата на магацините по локации, употребата на серии и сериски броеви, можноста за етикетирање, бар - кодирање и употреба на мобилни уреди во магацинското работење, следењето на движењето на материјалите по сите познати методи (FIFO, LIFO, FEFO, серија) и цени (просечни, продажни, набавни), резултира со драстични намалувања на кусоците во магацините, елиминирање на „мртвата„ - неупотребувана залиха , минимизирање на трошоците за складирање и транспорт, зголемување на обртот на залихите и минимално врзување на финансиските средства во залихи, што е можеби и највидливиот придонес на Luca во работењето на компаниите.
Невозможно е успешно водење на бизнисот, без јасно следење на учинокот и планско насочување на ангажманот на вработените. Оттука, нејасно е зошто повеќето локални софтвери, освен со модулот за пресметка на плати, не располагаат со друга содржина од доменот на евиденција на човечките ресурси. Но, затоа Luca по урнекот на најдобрите светски софтвери, за прв пат на овие простори Ви овозможува интегрирано и автоматизирано управување со човечките ресурси. Тоа значи, не само што лесно ќе го евидентирате нивното присуството на работа, туку и извршувањето на работните задачи по работни налози или проекти, ќе формирате плати врз основа на мноштво параметри и критериуми, електронски ќе го надополнувате нивното персонално досие, но и ќе го надградувате со информации за нивната обука, со документирани периодични евалуации и оценки, дури и со следење на хонорарните соработници и процесите на регрутација на нови кадри.
Luca Ви гарантира максимална продуктивност на комерцијалниот сектор. Ќе можете да генерирате ценовници, понуди, договори, да обработувате нарачки и да фактурирате на многу лесен и брз начин и со тоа да се обратите на многу поголема потенцијална клиентска база. Притоа, моментално ќе ги имате на располагање и најсложените комерцијални калкулации, информациите за просечните маржи, за производните и набавните трошоци, за вратената стока, за времетраењето на наплатата и за периодот на реализација на нарачките од Ваша страна. Сето тоа, ќе направи Вашата продажба да биде кориснички ориентирана, испораките навремени, повратот на стока од купувачи минимален, а клиентите задоволни. Настапот на потенцијалниот пазар ќе Ви биде многукратно побрз, со поголем опфат и со поповолни цени кои директно ќе влијаат на растот на Вашата пазарна сила.
Со Luca конечно ќе создадете продукција (производство, услуги, проекти) поставена на реалните потреби, со минимум трошоци и максимална искористеност на капацитетите. Клучен придонес во тоа е SCM - системот (т.н.р управување со синџирот на снабдување), компонента вградена исклучиво во врвните светски деловни решенија која идеално ја планира Вашата продажба и врз основа на неа ги ускладува производството и набавката на начин што ќе доведе до најрентабилна експлоатација на ресурсите, намален производен циклус, елиминација на застоите и „празниот од“ и испорака точно на време („just in time delivery“).
Можеби звучи неверојатно, но Luca може многу да Ви помогне да се реорганизирате и да ги поставите деловните активности на вистински начин. Автоматизираниот проток на деловната документација и single entry - принципот на внесување на податоците - „само еднаш и тоа на местото на одвивање на настанот“,обезбедуваат минимум потрошено време за обработка на документите, минимум учесници во евидентирањето на настаните и минимум грешки во внесувањето на податоците. А, бидејќи рационализирањето на администрацијата не е едноставна работа, се погриживме да Ви ги ставиме на располагање нашите имплементатори, кои ќе го искористат своето знаење и искуство, за да Ви помогнат во поставувањето на новите организациски модели во Вашата компанија
Самиот факт што преку Luca ќе ги процесирате практично сите деловни операции, Ве става во позиција од Вашиот компјутер да остварите целосна контрола и увид во сé што се случува во Вашата компанија. Така на пример, со помош на вградениот workflow систем ќе можете во секое време да видите кој документ во која служба се наоѓа, колку се задржал во неа и колку време се троши за негова обработка. Функцијата аudit trail ги забележува сите операции на корисниците над документите и податоците и ги пријавува нерегуларните и неправилните настани, како и обидите за упади во системот. Моќниот систем на Luca за дефинирање на правата и привилегиите на корисниците на софтверот, гарантира максимална безбедност и заштита на информациите и пропишаните деловни процедури. Притоа, сите деловни процеси, процедури и документи во Luca се целосно усогласени со врвните стандарди (ISO, HACCP, IAS) и Ви помагаат да обезбедите дополнителна контрола на квалитетот на работењето на Вашата компанија

10 ДОБИТНИ КОНКУРЕНТСКИ ПРЕДНОСТИ


Убедливо најбогат македонски деловен софтвер во содржинска смисла, со опфат на сета документација неопходна за успешно автоматизирано покривање на деловните процеси.
Вградени функции по примерот на најдобрите светски ЕРП софтверски решенија. Масовни автоматизми, предефинирања, автонумерирања, моќни алатки за пребарување, сортирање и филтрирање, минимум напор и во исто време максимална безбедност при употребата.
Софтвер со најголем број на имплементации во Македонија во компании и институции со различна големина и деловен профил. На негова основа се градени специјални решенија за поединечни вертикални индустрии.
Отворен систем со можности за ефикасно следење на растот на компанијата, притоа со ангажирање на минимум ресурси и трошоци за надградба. Овозможени проширувања на работни станици и модули без системски редизајн или набавка на нова опрема; Непречено работење со над 1000 корисници, од кои над 200 конкурентни.
Истовремена можност за интегрирано, суштински поврзано и автоматизирано управување со деловните процеси, но и за автономна и локална употреба на поединечи софтверски модули, при што оптимално се одговара на потребите на компаниите, следејќи ги нивните кориснички барања, но и евентуалнит буџетски ограничувања.
Најмоќна македонска деловна алатка со лесен, ефикасен и user friendly кориснички интерфејс. Одлични перформанси во однос на брзината, стабилноста и безбедноста.
Изработен со најдобрите технолошки алатки на Microsoft: MS Visual Studio и VBA, за client - server модулите и MS ASP.Net за web базираните апликации. Употреба на бренд релациони бази на податоци (MS SQL Server, Oracle). Комплетно усогласување со windows стандардите во поглед на работа со менија, тулбари, фајлови, брзи команди и сл.
Софтвер базиран на врвни теоретски знења од внатрешни и надворешни експерти, со огромен капацитет за нивна практична употреба во фазите на имплементација и надградба.
Најголем тим за поддршка со вклучени специјалисти за проектирање и моделирање на деловните процеси, професионални обучувачи, имплементатори оспособени за најсложени операции (прилагодувања на софтверот, миграции на податоци и сл.) и одржувачи кои ја покриваат целата територија на РМ. Единствен софтвер со толку богата корисничка документација (прирачници, упатства, хелп).
Дефинитивно најдобра понуда за вложените пари. Вкупните трошоци за софтверот и имплементацијата се неколкукратно пониски од конкурентните модули на светскиот пазар, додека во домашни рамки не постои споредливо софтверско решение со исто ниво на функционалост и содржина.

10 НАЈЗНАЧАЈНИ ДЕЛОВНИ ФУНКЦИИ


Билансирање во реално време

Една од најмоќните функции на Luca е системот за автоматско генерирање на билансите на состојба и успех, извештајот за готовинскиот тек и финансиските индикатори. Најважно од сé е што билансите може да се добијат тековно и во реално време, без да се чекаат завршните сметки. Сето тоа се прави софтверски, со метод на симулација, без да мора да се извршат завршни книжења.

Bilans

Главни карактеристики:

Финансиски индикатори

 • Биланси на состојба за мали и големи субјекти
 • Биланси на успех за мали и големи субјекти
 • Извештај за готовински тек (Cash Flow)
 • Финансиски индикатори (солвентност, ликвидност, финансиска сигурност, кредитна способност, степен на задолженост, степен на самофинансирање...)
 • Повеќегодишно споредување на билансите и индикаторите
 • Можност за самостојно креирање на билансите од крајните корисници
 • Автоматска подготовка на завршни сметки и отворање нови години
 • Целосен увид во тековниот бонитет и споредба со извештаите од Централен Регистар
 • Усогласеност со Меѓународни Сметководствени Стандарди (IAS) и можност од приказ на англиски јазик
Веб извештајник со drill down аналитика
Веб извештајникот со drill down анали-тика е најпосакуваната менаџерска алатка, затоа што излегува во пресрет на нивната најголема потреба - самите да можат лесно и брзо да ја извлечат посакуваната информација од масата на податоци и тоа да го направат од било каде и во било кое време. Фактот што со својот лаптоп преку интернет броузер, можат едноставно да достапат до сите релевантни компаниски подато-ци, не само што ги прави менаџерите пооперативни, туку и ја засилува кон-тролата и дисциплината во компанијата за време на нивното отсуство.Drill down (бушење надолу) ја има функцијата на извлекување на податоци по принципот „од општи кон поединечни“. Вообичаената навигација е да се тргне од билансите, па преку салдата и картичките да се дојде дури до скенираниот оригинал на документот што ги предизвикал книжењата.

Drill down

 Главни карактеристики:

Веб базиран извештајник

 • Систем на извештаи достапен од секаде и во било кое време
 • Моќна алатка за менаџери кои многу патуваат или сакаат да работат и од дома
 • Следење на сите неопходни информации за decision making - биланси, деловни партнери, планови, материјални документи
 • Движење по линковите по принцип на drill down (копање по податоците надолу - од општи кон поединечни)
 • Навигација: биланси -> салда - > картички -> документи -> оригинали
Трошочен менаџмент
Трошочниот менаџмент се состои од низа од функции вградени во деловните процедури кои помагаат во успешното справување со трошоците и доведуваат до нивна минимизација. Паметното моделирање на системот на трошоци обезбедува трошоците успешно да се „ловат“ во моментот на настанување и праведно да се распоредат по места и носители.

Normativ

Норматив - калкулација

Главни карактеристики:

 • Класификација на трошоците (по видови, директни / индиректни, фиксни / варијабилни)
 • Автоматски распоред на влезни трошочни документи (фактури, сметки) по организациони единици
 • Директно евидентирање на материјалните трошоци од издатниците и работната рака од работните листи во работните налози
 • Алокација на индиректните трошоци по трошочни објекти со избор на основ за алокација (произведени единици, директен труд, машински часови, директни материјали и др.);
 • Автоматско книжење во главна книга
 • Функционална врска со погонско книговодство
Бизнис планер
Бизнис планерот е систем на документи и процедури за финансиско планирање (буџетирање) и генерирање на оперативни планови (продажба, производство, набавка) за произволни временски периоди и за различни нивоа на организациони единици. Претставува идеален механизам за мерење на остварувањето на посакуваните цели (таргети). Флексибилноста во поставувањето на плановите во временска и организациска смисла, како и нивната меѓусебна поврзаност, прави планирањето во компаниите да не биде „мртва буква на хартија“, туку многу важна и применлива менаџерска функција.
 

Bilans

Главни карактеристики:

Креирање буџет

 • Буџетирање и планирање врз основа на претходна историја и статистички методи
 • Софтверска асистенција во генерирањето на плановите и буџетите со помош на статистички методи и други методи на калкулација
 • Буџетирање по конта,организациони единици и периоди
 • Планирање во произволни временски порции (година, квартал, месец)
 • Автоматизам при планирање од едни во други временки порции и 
 • Механизам на ограничување на реализацијата и „пробивање“ на буџетите
 • Анализа: планирано / реализирано на сите нивоа.
Калкулатор на сложени деловни пресметки
Елегантниот систем на Luca за изведување комплексни деловни калкулации им обезбедува на компаниите додатна сигурност во настапот на пазарот и ги засилува аналитичките перформанси на менаџментот при носењето на одлуките. Тука не се опфатени само со закон пропишаните калкулации (трговски пред сé), ниту само калкулациите како документи (увозни, набавни, производни), туку сите пресметки од планска и аналитичка природа: евалуации на набавки и тендери, пресметки на производство, калкулации на цени при формирање на ценовници и понуди, распореди на трошоци и товари од книжни одобренија, калкулации на плати и сл.

Bilans

Главни карактеристики:

Девизна набавна калкулација со распоред на трошоци

 • Набавни, продажни, производни и трговски калкулации
 • Автоматски пресметки на цени и оперативни маржи (просечни, последни, по комитенти, за периоди)
 • Плански калкулатори за ценовници и понуди
 • Евалуации на понуди и избор на добавувачи врз основа на внесени понуди и критериуми
 • Девизни калкулации и претворања во соодветни валути
 • Пресметки на производство и цени на чинење 
 • Распоредување на товарот од книжните одобренија соодветно на артиклите и цените
 • Калкулации на плати
 • Формирање на нормативи - калкулации.
Автоматско контирање и книжење
Автоматското книжење е веројатно најефективната функција во Luca, со која сите рутински, повторливи операции му се препуштаат на компјутерот, при што видливо се забрзуваат процесите и се елиминира факторот човечка грешка. При тоа не се опфатени само контирањата во главна книга, туку и книжењата во книгата за ДДВ евиденција (влезно-излезни фактури), финансиската оператива (салда конта), книгата на трошоци, погонската книга и сл. Системот на автоматско книжење ги вклучува буквално сите документи кои завршуваат во финансиското сметководство и може да се активира од сите модули што „книжат“: материјало книговодство, фактурирање, плати, основни средства, изводи, благајна и др.

Шема за автоматско книжење на фактура

Шема за автоматско книжење на фактура

Главни карактеристики:
 • Шеми за автоматско книжење за сите релевантни документи
 • Книжење по тип на документ, вид на обработка и ОЕ
 • Автоматско книжење од: материјално, фактурирање, плати, основни средства, ситен инвентар, благајна, изводи
 • Автоматска пресметка на ДДВ и книжење во книгата за ДДВ евиденција
 • Автоматизација на книжења на влезни фактури со воведување на елементи и соодветни конта
 • Автоматски книжења во финансиската оператива, книгата на трошоци, погонската книга и сл
 • Пакетно книжење по тип на документи и периоди
 • Книжење и раскнижување само од овластени лица.
SCM - Supply Chain Management
Пакетот модули за управување со синџирот на снабдување, т.н.р. - SCM - (Supply Chain Management) е дефинитивно најсилниот адут во промовирањето на Luca во водечки деловен софтвер не само во Македонија, туку и во пошироки регионални рамки. Тој е клучна компонента за брза и навремена реализација на нарачките со истовремено намалување на снабдувачкиот циклус и минимално врзување на средства во залихите. Luca SCM ја игра улогата на „логистички чадор“ кој ги покрива не само основните компоненти на синџирот: Продажни проценки - Производни барања - Налози за набавка, туку и споредните, како што се магацинското работење, набавката, производството и продажбата.

Продажни проценки во SCM

Продажни проценки во SCM

Главни карактеристики:
 • Sales Forecasts - прв чекор во SCM: се генерираат продажните проценки (рачно или врз основа на претходна статистика)- планирања на продажбите по пазари, региони и комитенти за произволен период
 • Production Requriaments - втор чекор во SCM: врз основа на продажните проценки, моменталните залихи на готови производи, производството во тек, како и сигналните залихи се генерираат производните барања со што всушност се планира производството
 • MRP (Material Requirement Planning) - трет чекор во SCM: за потребните производи преку нормативите се креира потребната количина на суровини и репроматеријали. Се анализира тековната залиха на суровините и репроматеријалите, нарачаната стока на пат, потребната минимална залиха во магацините за суровини и репроматеријали и автоматски се генерираат планот и налозите за набавка
 • Функционира како самостоен SCM пакет, но и како дел од поширок ERP систем.
Следливост и контрола на квалитет
Оваа функционалност на Luca во најголема можна мерка придонесува во стекнувањето на самодовербата во компаниите дека конечно се здобиваат со целосна контрола на производните процеси. Можноста да и се „влезе во трагата“ на секој производна серија, да се знае каде се продала, за во случај на „фабрички дефект“ да може да се повлече од пазарот на преработка или уништување и во исто време способноста точно да се знае кои суровини и од кои добавувачи учествувале во нејзиното производство, за да може навремено да се рекламираат неисправните суровини, но и обратно, да се следат и форсираат најквалитетните производни и набавни серии, го подигнува продукцискиот квалитет на ниво, иманентно само на најдобрите на пазарот.

Следење на суровините за готов производ

Следење на суровините за готов производ

Главни карактеристики:
 • Влезна контрола на суровини и репроматеријали (квантитативна, квалитативна)
 • Контрола на производство (излез од производство - влез во магацин за готов производ)
 • Употреба на влезни и производни серии во функција на следливоста
 • Користење на етикети и бар-кодирање во пратењето на сериите
 • Прво ниво на следливост: - за секој готов производ се знае точно од кои суровини е произведен и за секоја суровина се знае во кои производи е вградена
 • Второ ниво на следливост: за секоја серија на суровина се знае од кој добавувач е купена
 • Трето ниво на следливост: за секоја произведена серија се знае на кој купувач е испорачана
 • Следливост во функција на поврат на царински давачки.
Workflow и Audit Trail
Документите што се обработуваат во Luca, не се само примитивни, статични маски кои служат за внесување на податоци и печатење, туку живи образци кои електронски движат меѓу службите, а фазите на нивна обработка прецизно се пратат и анализираат. Притоа точно се знае кој документ каде се наоѓа и колку време се обработувал од надлежниот службеник, со што не само што се олеснува и забрзува протокот на деловната документација, туку и се мери ефикасноста на луѓето задолжени за нејзина обработка.

Следење на суровините за готов производ

Audit trail - регистрација на промени на серија

Audit Trail компонентата, како надградба на workflow системот внесува дополнителна безбедност во работењето, затоа што дава можност да се снимаат сите важни операции на корисниците и точно да се знае што и од кого се внесло, променило или избришало.

Главни карактеристики:
 • Богат и функционален систем за дефинирање на службите и поврзување на службениците (корисници) со деловните документи
 • Спецификациите на документи поставени по служби и службеници како основа на workflow системот
 • Електронски проток на документите низ службите, паралелно со физичкото движење за потпис и архивирање
 • Деловната архива - почетна и крајна точка на компанискиот workflow
 • Физичко скенирање и складирање на скенираниот документ како дел од workflow системот на Luca, со можност за лесен достап за увид на оригиналот.
 • Тековен увид во протокот - кој документ каде се наоѓа и од кого моментално се обработува
 • Audit Trail - по секоја корисничка операција се надополнува лог фајлот со следните параметри (корисник, работна станица, операција, датум, време). 
 • Комплексен извештајник за трансакцискиот лог
 • Софистициран Audit trail за клучните операции - уште попрецизно евидентирање на промените и откривање на трага во случај хаварии
Процесна интегрираност и функционална поврзаност
Во Luca сé е интегрирано и поврзано и затоа Luca е вистинско ERP решение, а не прост збир на изолирани модули кои не соработуваат меѓу себе и го комплицираат и оневозможуваат нормалното работење. Интегрираноста се обезбедува со прецизниот дизајн со кој точно се знае редоследот на процесите и нивните меѓусебни релации, како и со одличното дефинирање на матичните податоци кои се споделуваат од страна на сите модули. Поврзаноста се реализира со низа функции со кои тековниот документ ги презема заедничките податоци од матичните шифрарници или од претходниот документ во циклусот.

Bilans

Преземање на ставки од требување во издатница

Ваквиот пристап овозможува јасно лоцирање на одговорноста, бидејќи секој си го работи својот дел и одговара само за него, но и вработените подобро соработуваат, бидејќи зависат едни од други, затоа што не можат едните да ја комплетираат работата ако оние пред нив во циклусот не ја завршиле својата задача.

Главни карактеристики:
 • Богата база на матични шифрарници на располагање за интегрирана употреба на компаниско ниво (артикли, комитенти, организациони единици, вработени)
 • Конфигурабилен систем за централно дефинирање на бизнис процесите, циклусите и оперативните процедури.
 • Електронско движење на заедничките податоци од документ во документ
 • Single entry принцип - внесување на податокот само еднаш и на местото на настанување а не отпосле од друг корисник
 • Нов револуционерен приод во дефинирањето на сопственоста и правата на корисниците : надлежност над електрноски податоци, наместо надлежност над хартиени документи. 
 • Автоматизирано преземање од матични документи (Пр. фактурирање со преземање цени од ценовници или со рабати од комерцијални договори и сл.) 
 • Автоматизирано преземање на ставки од претходни документи во циклусот. (Пр. внес на ставки од фактура со преземање на ставките од нарачката)
 • Можност за преземање на податоци од други софтвери 
 • Поврзување со деловните партнери преку трансфер на извештаи и документи преку електронска пошта
 • Поврзување со други комерцијални апликации (MS Word, MS Excel, OLAP, BI) без преправки на изворниот код,
 • Промптна достапност на заедничките податоци од авторизирани корисници

10 ВОДЕЧКИ СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ


Софтверските пакети се организирани во модули и организирани во четири верзии:
1. BASIC - со вклучени лиценци до две работни станици.
2. STANDARD - со вклучени лиценци до пет работни станици.
3. PROFESSIONAL - со вклучени лиценци до десет работни станици.
4. ENTERPRISE - со вклучени неограничен број лиценци
Разликите во пакетите не се само во бројот на лиценци, туку и во бројот на модулите што се вклучени, како и нивната содржина.
За секој модул може се избере најисплатливата верзија (на пример за сметководство да избере PROFESSIONAL, а за производство - STANDARD) .
Ознаките „+“ на модулите означуваат додаток на модулот, значат збогатена содржина и вообичаено се користат во поголемите верзии.
СМЕТКОВОДСТВО
ФИНАНСИИ
CONTROLLING - ТРОШОЧЕН МЕНАЏМЕНТ И БУЏЕТИРАЊЕ
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
НАБАВКА
ЛОГИСТИКА
ПРОДАЖБА
ТРГОВИЈА
ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИС И УСЛУГИ

10 ИМПРЕСИВНИ МОДУЛИ ЗА ПОСЕБНА НАМЕНА


Архива
Прецизно пратење на протокот на сметководствената документација преку: евидентирање на приемот и испораката на документите; доделување на интерен број и датум на влез и излез; категоризација по тип (влезна фактура, сметкопотврда, патни налози, друго); скенирање и снимање на влезните документи и поврзување со соодветно книжените ставки; генерирање на журнали и тековни извештаи; пратење на протокот на документацијата меѓу комерција и сметководството; трајно архивирање на документот;

Евидентирање на влезен документ во архива

Сметководство на одговорност
Интерно мерење на успешноста на работењето во компаниските оддели, идеално за сложени компании и холдинзи; идентификација на центрите на одговорност(трошочни, приходни, профитни, инвестициони); евидентирање на настаните во центрите на одговорност директно преку автоматизиран или полуавтоматизиран систем на книжење или индиректно преку другите софтверски модули (трошочен менаџмент, главна книга и сл.); систем на извештаи за анализа на успешноста; евиденција на работењето на други друштва во сопственост на компанијата; собирање на податоците од друштвата во сопственост на компанијата и формирање консолидирани биланси;

Дефинирање на организациони единици како центри на одговорност

Тендер
Специјален модул за избор на добавувач, кој може да го користат компаниите, согласно своите тендерски процедури, но и кој е целосно усогласен со Законот и правилниците за јавни набавки. Ги вклучува следните документи кои целосно го заокружуваат тендерскиот циклус - Објавување на тендер, Дефинирање на критериуми, Отварање, Влезни понуди, Евалуација (Оценување), Рангирање и избор на набавувач. Процесирањето на тендерот може да биде и веб базирано (доставување спецификации и внес на понуди од страна на понудувачите). Запазени се и сите процедури согласно ИСО стандардите за верификување и рангирање на добавувачите;

Евалуација и автоматско рангирање на тендер

Одржување и сервис на основни средства
Специјализиран модул за тековното и инвестиционо одржување на машинскиот парк и сервисирање на основните средства; функционална врска со модулот основни средства; евиденција на настанатите застои и штети; сервисни налози; разни прегледи по средство, период, сервисер, корисник, тип на застој или расипување и сл; следење на тековното и инвестиционото одржување; евиденција на редовните прегледи и прегледите по повик со извештаи и соодветни наоди; анализа на интервенциите по период, средство, лице и сл; финансиска и трошочна анализа на одржувањето и сервисирањето;

Отворен сервисен налог за основно средствo

Проектен менаџмент
Управување со компаниските проекти во финансиско - оперативна смисла; дефинирање на проектите со проектните компоненти (активности, рокови, трошоци, ресурси); формирање на проектен план; реализирање на проектот преку проектни налози; поврзување на испораките и фактурите со проектите; финансиско - материјална анализа на проектот;

Преглед-калкулација на потрошени реализирани материјали и услуги по предмет - проект

Поддршка на стандарди ISO, HACCP, IAS
Вградена компатибилност со најважните деловни стандарди - ISO, HACCP, IAS; процедуралност на документацијата сообразена со нивните прописи; овозможено брзо и ефикасно откривање на сите потенцијални и реални деформации во процесите во сите фази и постапки; интегрирана врска со менаџерскиот систем и комерцијата; пратењето на материјалите и производите може да е поединечно и групно; можност да се следи и квалитетот на работењето на вработените во производниот процес;

Контрола на квалитет на готов производ - испитна станица

Билинг
Управување со голем број на корисници и сметки (комунални претпријатија, телекоми и сл.); сетап на мерните параметри; функционално дефинирање на матични податоци за потрошувачите (однос сопственик - корисник, повеќекратен потрошувач и др.); поставување на системите на наплата (инкасатори, самонаплата...); автоматизирано формирање на ценовници на услугите; евидентирање на потрошувачката преку инкасатори, со PDA уреди и веб базирано; можност за паушално евидентирање на потрошувачката; автоматизирано генерирање на сметки (главен износ, врзани износи, заостанат долг, камати); можност за генерирање на сметките по реони и инкасатори; дизајн и изглед на печатените сметки согласно барањата на компанијата; авторизирана корекција на сметки и состојби; автоматско групно книжење во главна книга; поддршка на сите видови уплати (преку инкасатор, преку банка, пошта, во наплатни центри и др.); автоматско преземање на уплатите од банки и пошти и евидентирање во системот;билинг оператива и наплата по судски пат;

Извештај за процент на наплата - билинг систем

Откупна станица
Софтверска автоматизација и регулација на процесот на масовната набавка на потребни суровини, најчесто во земјоделството или прехрамбената индустрија (пченица, тутун, грозје...), но и во индустријата (железо, дрво и др.); формирање на функционална база на добавувачи заедно со сите настани (откуп, исплата, компензација, испорака...) и следење на целокупната историја на работењето; формирање на набавни ценовници по артикли; дефинирање на проценти на одбитоци (шкарт, кало) и на начинот на исплата; формулирање на моделот за компензација (формула по која врз основа на количината на суровина ќе се пресметува количината на готов производ што ќе се издава како компензација); и на образци на договори за откуп; креирање на други модели на кооперација (кофинансирање, обезбедување на суровини за добавувачите и др.); преземање на суровината и складирање, издавање на потврда, пресметка на квалитетот, исплата, пресметка за компензацијата и издавање на готови производи (еднократно, повеќекратно); прегледи на состојбите и салдата (претходни периоди); обработка на амбалажата; дневник на откупна станица со рекапитулации на потврди, исплати и уплати и финансиско - материјални прегледи;

Потврда за извршен откуп и компензација - откупна станица

Ресторанско работење
Комплетна евиденција на ресторанските услуги; следење на продажбата и потрошувачката на пијалоци преку ресторанската каса и фактурирањето; евиденција на нарачките (требувања) и материјалното задолжување на келнерите; генерирање на сметки по повеќе модели (по нарачка, при наплата и сл.); поддршка на различни видови на наплата (готово, фактура, репрезентација, персонал и др.); автоматизирано затворање на сметки, маси и смени; фактурирање ресторански услуги; работа со повеќе шанкови и продажни места; веб базирана „мобилна„ ресторанска каса (PDA уред); авторизирана администрација со сметките (сторнирање, фискализација, фактурирање); пратење на прометот по смени, маси, келнери, артикли и за произволни временски периоди; формирање на нормативи за храната; можност од детално или стандардно нормирање (занемарување на ситните материјали); формирање на планска калкулација (цени за материјали, работна рака, други трошоци и продажна цена на храната); споредба на магацинската потрошувачка со нормираната; поддршка за работа на кујната по мени или пансионски (групна потрошувачка со планирани нарачки);

Дневник на ресторанско работење

Аптеки
Интегриран систем за фондовско и комерцијално аптекарско работење; ефикасно оперирање со лековите (замени, рецепти, дијагнози); бар код поддршка за лековите и рецептите; автоматско периодично генерирање на фактури до ФЗО; детални статистики за лековите, матичните лекари,рецептите и фактурите; поддршка на работа со повеќе депоа (магацини) на една аптека; автомататско водење на синџир на аптеки (далечински трансфер на податоци, збирни и поединечни анализи); богат фонд на извештаи за менаџментот и ФЗО;

Креирање месечна фактура од аптека до ФЗО

10 ФУНДАМЕНТАЛНИ ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ


Пријателски кориснички интерфејс
Графички ориентирана работна околина Windows апликација, на сите нивоа во комплетна употреба е графички кориснички интерфејс
Компатибилност со Windows стандарди Комплетно усогласување во поглед на работа со менија, тулбари, фајлови, брзи команди и сл.
Алтернативи Комплетна паралелност на операциите со тастатура и глувче, со PC или PDA.
Пребарување Вклучена алатка за пребаруваање во:
• тековно поле или во сите полиња
• од почеток на текстот, било каде во текстот или цел текст
Предефинирање / Дифолтирање Максимална употреба на параметри, опции и предложени вредности при поставувањето на системот, како и при креирањето на документи (предлог на броеви, датуми, магацини и сл.)
Бирање Бирање со интелигентно преземање од look up табели користејќи податоци од повеќе атрибути или внесувајќи само дел од атрибутите
Сортирање Сортирање по произволна колона (атрибут) во обете насоки (растечки, опаѓачки)
Филтрирање Повеќедимензионални критериуми за филтрирање (шифра, опис, од/до) со употреба на временски критериуми или изрази од Булгова алгегра. Празен филтер значи - сите податоци
Нумерирање Автоматско генерирање на броеви на документи и шифрарници со вградени опции за начинот на нумерирање (број на цифри, тип на нумерирање и сл.)
Менаџирање со шифри Овозможени корекции и спојувања на шифри со обезбедени каскадни промени соодветни на бизнис логиката.
 
Максимална безбедност и контрола на корисниците
Заштита од неавторизиран пристап Овозможена е повеќенивојска заштита на неовласетен пристап
Достап до заеднички податоци Обезбеден е брз, сигурен и доверлив повеќе кориснички достап до заеднички подотоци целосно усогласен со правата и привилегиите на корисниците дефинирани од администраторите, како и со вградените бизнис правила
Следење на настаните (Audit Trail) По секоја корисничка операција се надополнува лог фајлот со следните параметри (корисник, работна станица, операција, датум, време). Фајлот може да се анализира од овластени корисници. Постои комплетен генератор на извештаи за настаните
Нивоа на заштита за корисниците Корисниците се ограничени во пристапот врз основа на припадноста во кориснички групи со соодветни овластувања за:
• операции- (преглед, додавање, поправка, бришење)
• документи - (отворање, читање, печатење, снимање)
 
Доверливи BACKUP процедури
Бекап Поддршка на сите бекап операции: дневен, неделен , месечен бекап; комплетен или диференцијален бекап; поврат (restore) на зачуваните податоци
Трансакциски лог Системот автоматски ги чува сите записи за трансакциите во системот и обезбедува репорти за истите
Обнова во случај на пад на системот Преку recovery системот на MS SQL Server се врши зачувување на податоците во системот до ниво на запис (record level); блок трансакции кои не се завршиле при падот ја враќаат состојбата од пред почетокот на трансакцијата (rollback)
 
Лесно и практично администрирање со системот
Системска администрација Посебен модул наменет за администрирање со системот: дефинирање корисници, изведување на периодични операции, дефинирање и конфигурирање на бизнис правила и сл.
 
Поддршка за UNICODE
UNICODE UNICODE е целосно поддржан. Специјални функции за конверзија помеѓу кодните стандарди се развиени и може да се користат од авторизирани корисници
 
Ефектно справување со кориснички грешки
Еrror handler Комплетен "error handler" заснован на пораките од базата, со целосна преработка и извршена локализација и приспособување на бизнис правилата
 
Богат и функционален генератор на извештаи - Report Generator
Извештаи  
Репорт генератор Составен од следните компоненти:
• филтер (служи за филтрирање по клучните полиња)
• листа на извештаи (групирани во фамилии соодветни на процесите и корисничките групи)
• предпреглед (со филтрирање и избор на извештајот се генерира табеларен приказ во форма со drill-down карактеристики и со можност да се користи за експорт вo Word, Excel, Outlook и др.)
• извештај (preview форма подготвена за печатење).
За секој извештај кој е предефиниран во truetype тип, е изработен негов „близнак“ како принтерски тип кој се користи при печатење на матрични печатари, а за специфични извештаи се генерира и графикон
Веб базирани и други специјални извештаи Веб базиран извештајник кој овозможува оддалечен достап до извештаите од страна на мобилните корисници. Специјални репирти за мобилни PDA уреди. Извештаи се во стандардна форма, но и графикони, листи, табели и веб форми
Drill down Интуитивен приод од општи (збирни) информации кон детални податоци вграден во генераторите на извештаи
Output Системот поддржува печатење, даулоудирање и копирање на извештаите на произволни медиуми во стандардни формати
 
Конфигурабилност и отвореност кон други системи
Конфигурабилност Ефективен систем за креирање на бизнис правила од овластени корисници и администратори, без потреба од промена на изворниот код. Мноштво на опции базирани на голем број на дифолтирани вредности на документи, процеси и други податоци
Отвореност Овозможен експорт на податоци кон други комерцијални апликации (MS Word, MS Excel, OLAP, BI) без преправки на изворниот код, како и преземање на податоци од други софтвери (шифрарници, документи и сл.)
 
Повеќејазичност, локализација и повеќевалутност
Повеќејазичност Во рамките на една регулатива (една држава) поддржан е домашниот јазик (македонски, српски, албански) и паралелно со него англискиот јазик за репортирање
Локализација Целосна софтверска локализација на ниво на законска регулатива, јазик, сметководствени стандарди и друго
Повеќевалутност Можност за избор на референтна - домицилна валута и паралелно работење со девизни валути со комплетна паралелност и на сите фундаментални извештаи (домицилни, девизни)
 
Помошна (help) документација
Help документација Вградена богата help документација и електронско корисничко упатство, Обезбедени се инсталациски и кориснички упатства, како и придружна документација за валидација

10 УНИКАТНИ МЕТОДИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА


СИСТЕМСКА АНАЛИЗА И ДИЗАЈН
Системската анализа е стартна основа за успешна имплементација. Ви ги ставаме на располагање нашите најдобри системски аналитичари и дизајнери, кои во најбрз рок ќе Ве анкетираат и ќе ги откријат Вашите кориснички барања и ќе ги преточат во квалитетна функционална спецификација, која ќе послужи за утврдување на евентуалната кастомизација и модификација согласно Вашите потреби, но и која ќе ги додефинира Вашите деловни процеси и процедурите кои софтверски ќе бидат покриени со модулите на Luca.
ПРОЕКТЕН ПРИСТAП СО ИМПЛЕМЕНТАЦИСКИ И ПРОЕКТЕН ПЛАН
Планот за имплементација се базира на следните претпоставки:
   • ќе биде избран најповолниот период за старт од страна на купувачот
   • ќе има потреба од дотерувања (кастомизација) пред инсталацијата на софтверот
   • максимално ќе биде поддржано паралелното активирање на софтверските модули со обезбедување на потребните ресурси од страна на купувачот
При исполнување на овие претпоставки и врз основа на системската анализа се дефинира рокот за имплементација, бројот на ангажирани лица и детално се специфицираат активностите.
За секој голем проект изработуваме детална проектна документација која вклучува:
   • кратка елаборација на проектот
   • листа на кориснички барања
   • функционална спецификација на софтверот
   • листа на потребните ресурси (хардверска, мрежна, софтверска, човечка)
   • листа на активности за дотерување на софтверот
   • план за обука
   • план за инсталација
   • план за постинсталациска подршка

Дефинирање на заеднички проектен тим

CUSTOMIZATION - ДОТЕРУВАЊЕ НА СОФТВЕРОТ „ПО МЕРКА“ НА КЛИЕНТОТ
Деловните системи се едни од најдинамичните системи и потребата од перманентно прилагодување е нормално барање на кое Ентер одговара со максимална добра волја и посветеност. Честите промени на законската регулатива, новите менаџерски одлуки и невозможноста се да се дефинира однапред се причини за постојани барања за промени. Се разбира дека прилагодувањето на системот го прифаќаме без резерви, но неговата изведба е чин на партнерство и бара сериозност и вклученост на двете страни со намера нејзино реализирање да биде со минимум трошоци. Почетното прилагодување пред активирање на системот се прави по системската анализа, додека натамошно прилагодување вообичаено е вклучено во договорите за одржување.
ПОМОШ ПРИ ИНСТАЛАЦИЈА
Иако е можна самостојна инсталација на софтверот, имајќи ја во предвид комплексноста на околината (хардвер, мрежа, системски софтвер, менаџер на база на податоци и сл.), препорачуваме наше учество во инсталацијата и поставувањето на системот.
Инсталацијата и поставувањето (сетап) ги вклучуваат следните активности:
   • проверка на работните станици,
   • подесување на windows околината и мрежата,
   • инсталација на софтверските модули на предвидените работни станици,
   • инсталација и подесување на SQL базата на податоци,
   • подесување на комуникациските врски,
   • подготовка на backup системот и
   • дефинирање на корисниците и нивните права и овластувања.
ЕФЕКТНА МИГРАЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД СТАРИОТ СИСТЕМ
Со цел да се забрза процесот на имплементација и да се спречи повторно внесување на постоечките податоци нудиме услуги за миграција на податоците од стариот во нов систем.
Иако е тешко и неблагодарно прецизно да се предвидува рокот за изведба на миграцијата, а некогаш дури и успешноста на процесот, бидејќи основа за проценката е квалитетот на старите податоци и технолошките карактеристики на базата од која се врши миграцијата, сепак врз основа на нашето искуство можеме да ја извршиме следната поделба на активностите за миграција:
   • основна миграција - пренесување на шифрарниците за комитенти, организациони единици, артикли, контен план, вработени и сл. Овие активности практично секогаш завршуваат успешно и во најкраток рок и ако некогаш се случи да не се направат, тоа е на барање на корисникот, доколку се одлучил на одново внесување на основните податоци, користејќи го набавувањето на нов систем како повод за сериозен редизајн и промени на содржината во основните податоци (промена на шифрарници на артикли, регрупирање, промени на атрибутите и сл.).
   • стандардна миграција - основна миграција плус пренесување на салдата и состојбите. Ова е најчестата миграција која покрај префрлањето на шифрарниците вклучува и префрлање на пресечните документи: почетен налог во главна книга, листа на отворени ставки, пописни документи, состојби и салда на основни средства, плати на почеток на година и сл. Процентот на успешност на овие операции е над 90% и е пожелно да се спроведат. Единствено немаат смисла ако се прави трансфер од многу застарени системи: фајлови кои не се релациони бази, застарени оперативни системи и сл.
   • голема миграција - стандардна миграција плус пренесување на историјата на трансакциите. Големата миграција се прави ако е технички изводлива (вообичаениот процент на успешност е 60%) и ако е неопходна и најчесто вклучува трансфер на сите податоци од главна книга, отворени ставки, материјално работење, билинг и др. Се практикува доколку се врши активирање на системот на средина од фискалната година или доколку има голема потреба од историските податоци. Оваа миграција се изведува само со взаемна согласност на двете страни, откако прво ќе се направи увид во состојбите.
ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ОБУКА ЗА КОРИСНИЦИ
Нашиот систем на обука има задача да го направи лесно и ефикасно користењето на софтверот и да ги намали интервенциите и другите трошоци на одржување.
Основен проблем во обуката е претпоставеното различно ниво на познавање на ваквите софтвери, но и општо на основните информатички концепти од страна на корисниците. Затоа се нудат два вида на обука: почетна - општа обука и специјална обука по апликација. Почетната обуката не е задолжителна за оние со поголемо искуство кои директно ќе се обучуваат на соодветната апликација. Специјалната обука ќе се изведува на лице место за секој софтверски модул посебно, со оние кандидати кои се активни корисници за соодветната апликација.
За секој курс се обезбедени и печатени наставни материјали кои се бесплатни за секој корисник.
СПЕЦИЈАЛНА ОБУКА „TRAIN THE TRAINER“ И ОБУКА ЗА АДМИНИСТРАТОРИ
Обуката „train the trainer“ во вакви проекти се користи ако има масовен број на корисници или ако е тешко да се овозможи нивна истовремена достапност или ако се високи трошоците на обука. Во тој случај се бираат лица, претежно од клучните корисници (key users), администраторите или раководителите и на нив се врши обука која се дели на:
   • стандардна обука - како за сите корисници и
   • додатна обука - за оспособување да го пренесат стекнатото знаење на другите корисници
За администраторите на системот, тренерите, другите клучни корисници, како и програмерите доколку се купува и изворниот код на располагање се дополнителни обуки, кои не се задолжителни. Некои обуки имаат за цел да ги засилат системските способности на администраторите, други да ги прошират информатичките, сметководтвените и администраторските знаења на тренерите, а има и класични програмерски курсеви наменети за програмерите кои би го презеле изворниот код.
ТЕСТИРАЊЕ НА СОФТВЕРОТ
Обезбедуваме тест примерок на податоци. Тестирањето на софтверот го вршиме пред техничкиот прием со комисиско присуство и притоа обезбедуваме и тест квалификациона документација со која најпрво се опишуваат резултатите кои се очекуваат од тестирањето, а потоа со изведба на тестот се снимаат екраните (скриншотовите) и се споредуваат со очекуваните резултати и корисничките барања. Во случај на успешност на процедурите се прави технички прием на софтверот и стартува постинсталацискиот период.
ЗАСИЛЕНО ПРИСУСТВО ЗА ВРЕМЕ НА АКТИВИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ
И покрај сите успешно завршени подготовки, преминот на нов систем и првите денови на негова употреба не се секогаш лесни. Токму затоа, обезбедуваме наше засилено присуство во Вашата компанија во тој период, со поддршка на лице место за сите корисници кои би се нашле во евентуални проблеми при користењето на новиот софтвер. Оваа активност (go live поддршка) е вообичаена пракса при сите имплементации од поголем ранг, го зголемува нивото на доверба во системот и се препорачува од сите врвни консултанти за ERP решенија.
АЛАТКИ ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОФТВЕРОТ ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ
Во рамките на системот возможни се следните алатки достапни на купувачот за приспособување на софтверот за свои потреби:
   • конфигуратор - составен дел на софтверот со кој се бира моделот на работење и во кој се вградени бизнис логиката и техничките опции без притоа да се менува изворниот код. Тука спаѓа: избор на печатари и типови извештаи, дефинирање на корисници и групи и нивни права и привилегии, избор на интерфејс (фонтови, бои, атрибути кои се прикажуваат, начини на сортирање и пребарување и сл.), автонумерирање (избор на автоматско генерирање на броеви и нивен формат и големина), дефинирање на деловни политики (магацини и видови на цени, формати на договори, ценовници и рабатни политики, субаналитики, разни категоризации на артикли и сл.) и други операции возможни на напредно корисничко ниво.
   • репорт генератор - составен дел на софтверот со кој се овозможува креирање сопствени извештаи.
   • изворен код - софтверот може да се продаде со изворен код и тогаш корисниците целосно ќе може да го приспособат на своите потреби. Обезбедена е обука за внатрешните програмери за успешно користење на изворниот код.

10 ЕФЕКТНИ СИСТЕМИ НА ПОДДРШКА


Телефонски hotline
Секој работен ден од 08:00 часот до 16:00 часот можете да побарате телефонска помош и корисничка поддршка за софтверските модули. Преку 40% од пријавените проблеми се од ваква природа (заглавување, заборавање на процедурите, корисничка грешка и сл.) и ефикасно се решаваат на овој начин. Поддршката е бесплатна.
Претплата на нови верзии
Големи промени на верзии се вршат во просек за 18 месеци; за секоја голема верзија има по 3-4 поситни ажурирања. Веднаш ќе ве известиме за секоја новоиздадена верзија. На Вас останува да се одлучите дали ќе ја преземете. Не секогаш новите верзии може по автоматизам да се испорачаат на купувачите, на пример може хардверот да биде преслаб или да се има поинакви системски барања или при високо прилагодени системи да треба да се направат одредени модификации.
Доколку се претплатите на нови верзии истите Ви се ставаат на располагање и притоа се извршуваат сите неопходни трансфери.
Одржување
Со оглед на честите промени на законската регулатива и исто така не малите измени на корисничките барања, одржувањето се наметнува како неопходна компонента на секој информационен систем. Заради тој факт, ние на одржувањето му посветуваме максимално внимание и во него вклучуваме максимум услуги од кои најчести се следниве:
• корекции на операторски грешки,
• поправки на багови вон гарантен период,
• додатно прилагодување на софтверот усогласено со промени на законската регулатива,
• адаптација на апликациите со цел зголемување на функционалноста, олеснување на операторското работење,
• збогатување на системот на извештаи врз основа на барањата на корисникот;
• софтверски модификации на барање на корисникот во рамките на содржината опфатена со набавените модули,
• други активности за одржување на софтверот во употреблива состојба.
Посети на лице место
Посетите на лице место (on site) иако сé помалку се важни во смисла на интервенции, бидејќи најголемиот дел на интервенциите се прават далечински или по телефон, се многу битен дел за поддршката на нашите клиенти. Тие нé држат во постојан контакт со Вас, ни овозможуваат на терен да ги видиме ефектите од употребата на нашиот софтвер и да стекнеме feedback, кој ќе помогне во неговиот натамошен развој. Затоа, најчесто во договорите за одржување се вклучуваат и посети (од 4 до 12) на фирмата корисник, кои се реализираат дури и кога нема потреба од интервенции на лице место.
Далечинска поддршка
Далечинската поддршка е најефикасниот систем што може да го замислите. При секоја Ваша потреба, може веднаш да пристапиме на Вашиот систем и да ги направиме неопходните зафати, без да има потреба да доаѓаме на лице место. Со тоа многу се намалуваат патните и дневните трошоц, нашиот одзив е практично моментален, а работата се завршува во најбрз рок. Се што Ви е потребно е ISDN или ADSL (или сродна) врска.
Што се однесува до стандардните верзии и верзиите за мали компании, тие дури може и да се преземат (download) од веб страна.
Надградба на софтверот
Промените на софтверот во смисла на надградба за одржување и негово подобрување се основа за долг живот на деловниот софтвер. Надградбите на на нашиот софтвер се резултат на:
• следење на најавата на промени на законската регулатива,
• истражување и анализирање на функционалностите на софтверите од светски ранг,
• пратење на технолошките движења на развојните алатки и базите на податоц,и
• евидентирање и анализирање на барања на корисниците и
• проучување на деловните процеси и документација.
Одлуката за промени и активирање на нови верзии ја прави развојниот тим, кој барем еднаш месечно се состанува на оваа тема.
Додатни постимплементациски обуки
За нововработени лица во Вашата компанија или при промена или надградба на софтверските модули, на располагање Ви ги ставаме нашите тренери да извршат додатна обука на вработените и да ги оспособат за брзо, лесно и ефикасно користење на системот.
 
Локална партнерска поддршка
Во поголемите градови во Македонија и Србија, веќе постојат локални фирми во партнерство со нас, кои ќе бидат Вашата локална поддршка за одржување на системот - first level support, но и кои се оспособени да вршат обука, миграција и други имплементациски услуги. Со ниве се забрзуваат интервенциите на лице место, но и поефтинуваат вкупните трошоци за имплементација и одржување, затоа во план е во најбрз рок цела територија на РМ да ја покриеме со локални партнери.
Богата корисничка документација
Со Luca Ви е е достапна следната документација:
• функционална спецификација
• дизајн на форми и извештаи
• инсталациско упатство
• корисничко упатство
• тест документација
• дизајн на базата (доколку се купи изворниот код)
• листинг од изворниот код (доколку се купи изворниот код)
Обезбедени се две копии, но документацијата се дава и во електронска форма и може за свои потреби да се копира неограничено. Документацијата е бесплатна.
Консалтинг
Еден од нашите најголеми адути е силната експертиза и големото познавање на деловните информациони системи. Затоа Ви нудиме експерти (економисти, ИТ инжинери, технолози) и во рамките на Ентер и однадвор за учество во моделирањето, дизајнот и имплементацијата на системот.

10 МОТИВИРАЧКИ УСЛОВИ НА ПРОДАЖБА


Флексибилно лиценцирање по Ваша мерка
Системот на лиценцирање е максимално флексибилен и праведен (повеќе корисници - повисока цена) и овозможува купувачот да направи негово димензионирање согласно своите потреби и финансиски можности. Основа на лиценцирањето е дефинирањето на серверски и клиентски лиценци по модул, но тука се и далечинските лиценци, пасивните лиценци како поевтина варијанта за корисниците што само прегледуваат, а не внесуваат податоци, како и неограничените лиценци наменети за поголемите компании со голем број корисници.
1. Серверска лиценца е дозвола за инсталација на серверската компонента на соодветниот модул.
2. LAN лиценца е дозвола за активирање на апликацијата кај клиент во локална мрежа, а WAN лиценца е дозвола за активирање на софтверот од оддалечена (remote) работна станица.
3. Активна лиценца е дозвола за комплетна употреба на модулот (внесување, бришење, менување, читање), додека пасивна лиценца е дозвола за читање (read only) податоци од модулот.
4. Неограничена лиценца е дозвола за нелимитирана употреба на модулот во компанијата.
5. Вкупната цена за секој модул е збир од серверска лиценца и производите од цените на соодветните видови клиентски лиценци по бројот на работни станици каде модулот со таква лиценца е инсталиран.
Цена пропорционална на понудената содржина
Формирањето на цените на софтверските модули е изведено на вистински иновативен начин: секоја содржина во модулот има своја цена и на купувачот останува да „го конфигурира„ системот со додавање на содржини во него и на тој начин со формирање на финална цена правопропорционална на избраната содржина.
Пакети соодветни на големината на компаниите
Софтверските пакети се организирани во модули и организирани во четири верзии зависно од големината на компаниите:
1. BASIC - со вклучени лиценци до две работни станици.
2. STANDARD - со вклучени лиценци до пет работни станици.
3. PROFESSIONAL - со вклучени лиценци до десет работни станици.
4. ENTERPRISE - со вклучени неограничен број лиценци
Разликите во пакетите не се само во бројот на лиценци, туку и во бројот на модулите што се вклучени, како и нивната содржина.
Со ова секоја компанија, за секој модул може да ја избере најисплатливата верзија за нејзиното работење (на пример за сметководство да избере PROFESSIONAL, а за производство - STANDARD).
Пакетни попусти
Купувањето на повеќе модули одеднаш, не само заради намалените фиксни трошоци на имплементација, туку пред сé заради покажаната доверба и остварениот промет, ќе биде наградено со додатни пакетни попусти кои зависат од вкупниот износ на зделката.
Додатни попусти за забрзано плаќање
За сите оние кои забрзано ќе ги исполнат своите финансиски обврски следат додатни попусти, кои овозможуваат Luca да биде навистина евтино и прифатливо решение.
Плаќање на рати
Бидејќи ваквите инвестиции не се мали и често се поврзани и со други инфраструктурни трошоци (хардвер, мрежа...), во можност сме да Ви понудиме систем на плаќање на рати. Бројот и износот на ратите зависи од вкупната големина на проектот, но за средни и големи проекти никогаш не е помал од четири рати.
Цени без скриени трошоци
Понудите што ги доставуваме се со јасно нагласени и добро дефинирани ценовни модели, без скриени трошоци и без неочекувани дополнителни издатоци за компаниите ненаведени во понудата. Ваквиот пристап ги заштитува нашите клиенти од непријатности, а нам ни обезбедува стартна доверба и постојана чиста сметка со купувачите.
Гаранција
Гаранцијата на софтверот е 1 (една) година. Сите багови за време на гарантниот рок се отстрануваат бесплатно, а сите трошоци се на наш товар.
Разумни рокови на испорака
Роковите за испорака што ги даваме не се преамбициозни и напумпани за по секоја цена да го привлечат клиентот. Мора да се знае дека проектите од ваков вид бараат посветеност и подготовка од двете страни и дека роковите не треба да се прекратки за да не предизвикаат незадоволство од неуспехот, но и предолги за да не се разводени работата и да не се предизвикаат непотребни трошоци. Нашето искуство и натпросечниот степен на реализација на проектите ни овозможува да Ви доставиме оптимални планови на имплементација и прифатливи рокови на изведба.
Ниски трошоци на придружни услуги и одржување
Цените на придружните услуги и одржувањето зависат од избраниот модел на имплементација или одржување (основно, стандардно, напредно), но во сите случаи крајниот процентуален износ е за десетина проценти понизок од вообичаените тарифи на софтверските услуги на регионално ниво.